Zielony Krzewnik AR

Z dnia 2021-01-04

Polityka prywatności aplikacji "Zielony Krzewnik AR"

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI "ZIELONY LRZEWNIK AR"

Zielony Krzewnik AR to aplikacja mobilna przeznaczona do prezentacji inwestycji developerskiej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Producentem aplikacji jest Octopus VR Sp. z o. o. w Łodzi.

Użytkowników aplikacji Zielony Krzewnik AR obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności.
1) Niniejsza Polityka Prywatności Zielony Krzewnik AR (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Octopus VR Sp. z o. o. w Łodzi (zwana dalej: „Octopus VR”).
2) Użytkownikiem aplikacji mobilnej jest każdy, kto posiada zainstalowaną aplikację mobilną Zielony Krzewnik AR na urządzeniu mobilnym i korzysta z udostępnionych w ramach Aplikacji funkcjonalności (zwany dalej „Użytkownikiem”).
3) W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji Zielony Krzewnik AR na urządzeniach mobilnych, należy w czasie instalacji aplikacji wyrazić zgodę na korzystanie z wbudowanego aparatu w telefonie, aby użytkownik mógł w pełni skorzystać z funkcjonalności rozszerzonej rzeczywistości. Brak pozwolenia na korzystanie z aparatu skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.
4) Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkowników w Aplikacji mogą być przetwarzane przez Octopus VR do celów statystycznych.
5) Aplikacja jest udostępniana w stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek gwarancji ani oświadczeń. Użytkownik ponosi całe ryzyko związane z instalacją lub używaniem aplikacji mobilnej na swoich urządzeniach.
6) Jeśli Użytkownik używa Aplikacji do robienia zdjęcia stronie trzeciej, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że ma wszystkie niezbędne uprawnienia do tworzenia i / lub udostępniania obrazu. Jeśli korzysta z Aplikacji w celu zrobienia zdjęcia jakiejkolwiek osoby lub osoby niepełnoletniej, Użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby (lub opiekuna prawnego tej osoby, jeśli ma mniej niż 18 lat) przed użyciem tego zdjęcia w jakikolwiek komercyjny sposób. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z roszczeniami wysuniętymi przeciwko niemu w związku z korzystaniem z Aplikacji.
7) Octopus VR nie gromadzi żadnych informacji identyfikujących użytkowników tej Aplikacji i nie przesyła, ani nie przechowuje żadnych obrazów, wideo lub audio uchwyconych przez Użytkowników za pomocą tej Aplikacji.
8) Użytkownik instalując Aplikację na urządzeniu mobilnym, akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie.
9) Octopus VR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.
10) Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Octopus VR.

W razie pytań dotyczących aplikacji oraz niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu: info@octopusvr.eu


PRIVACY POLICY:

Zielony Krzewnik AR is a mobile application designed to present a development investment using augmented reality technology (AR). The application is available free of charge in Google Play and App Store. The producer of the application is Octopus VR Sp. z o. o. in Łódź.
Users of the Krakow AR Tour application are bound by this Privacy Policy.
1) This Privacy Policy of the Zielony Krzewnik AR Application (hereinafter referred to as the „Privacy Policy”) specifies the method of collecting, processing and storing personal data necessary for the provision of services provided via the mobile application (hereinafter referred to as the „Application”) by the Octopus VR based in Lodz ( hereinafter referred to as: „Octopus VR”).
2) The user of the mobile application is anyone who has the Zielony Krzewnik AR mobile application installed on a mobile device and uses the functionalities provided as part of the Application (hereinafter referred to as the „User”).
3) To ensure the correct operation of the Zielony Krzewnik AR application on mobile devices, during the installation of the application, you must agree to use the phone’s built-in camera- so that the user can take full advantage of the augmented reality functionality. Lack of permission to use the camera and location may result in the inability to use AR works.
4) The application does not store any personal data that could enable a third party to identify a specific application user. Anonymous data on Users’ activity in the Application may be processed by the Octopus VR for statistical purposes.
5) The Application is provided to you “as is” without any warranty or representations of any kind. The User assumes all risk connected to installing or using the mobile app on their devices.
6) If the User uses the Application to take an image of a third party work, it is their responsibility to ensure that they have all necessary permissions to make and/or share the image. If they use the Application to take an image of any person or any minor, the User understands that they must obtain the permission of that person (or that person’s legal guardian if under the age of 18) before using that image in any commercial manner. The User agrees to indemnify and hold harmless the owners of this App from any and all liability relating to any claim made against them based on your use of the App.
7) Octopus VR does not collect any identifying information about the Users of this Application and does not upload, transmit, or store any images, video, or audio Users captured with this App.
8) By installing the Application on a mobile device, the User accepts the rules described in this document.
9) Octopus VR reserves the right to make changes to this Privacy Policy, and at the same time ensures that the rights of the user resulting from this document will not be limited without his consent.
10) Any changes to the Privacy Policy will be published on the Octopus VR website.

If you have any questions about the application and this privacy policy, please contact us: info@octopusvr.eu

Galeria