Projekt w ramach Działania 2.14 POWR - DORADZTWO ZAWODOWE

Z dnia 2020-09-01

„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego”

„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.14.00-00-1004/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania zasobów multimedialnych wspierających proces doradztwa zawodowego oferowanego w szkołach i placówkach systemu oświaty w oparciu o stworzone w okresie IX20-X21, wysokiej jakości informacje zawodoznawcze wraz z obudową multimedialną dla 141 zawodów, dostosowane do potrzeb uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, młodzieży szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem danego zawodu oraz pośrednio dla rodziców/opiekunów prawnych Uczniów oraz doradców zawodowych/specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych/nauczycieli/osób realizujących działania z obszaru doradztwa zawodowego, a także pracodawców.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 14 099 955,10 zł

Okres realizacji: od 2020-09-01 do 2021-10-31

Nazwa Beneficjenta:
GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
OCTOPUSVR Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 1
Miasto Łódź - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi- Partner 2

Galeria