Projekt w ramach Działania 2.15 POWR - OBSZAR IX

Z dnia 2021-01-15

„Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR IX - e-materiały dla branży motoryzacyjnej, mechanicznej i mechaniki precyzyjnej”

Tytuł projektu:
„Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR IX - e-materiały dla branży motoryzacyjnej, mechanicznej i mechaniki precyzyjnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3043/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.21 do VIII.22 r., 63 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru IX; Branży: motoryzacyjnej; mechanicznej; mechaniki precyzyjnej, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 389 915,00 PLN

Okres realizacji: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31

Nazwa Beneficjenta:

Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner Wiodący
LPE Spółka z o.o. – Partner 1
OctopusVR Spółka z o.o. – Partner 2
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Partner 3

Galeria