info@octopusvr.eu

Projekt „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

Octopus VR Sp. z o. o. realizuje w partnerstwie z Powiatem Staszowskim Projekt Nr RPSW.08.05.01 26 0045/19 pt.: „Innowacje w kształceniu wirtualne laboratoria” w ramach Osi Priorytetowej RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działania RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałania RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020.

Wartość projektu
1 102 752,00 zł
Dofinansowanie z UE
937 339,20 zł

CEL GŁ: Podniesienie w okresie I’20-IV’22, jakości kształcenia zawodowego w powiecie Staszowskim, poprzez uczestnictwo 180U (43K/137M) i 16N (8k/8M) w programie rozwojowym placówek podległych pod Zarząd Powiatu w Staszowie, uwzględniającym realizację wysokiej jakości szkoleń zaw. dla 16N oraz realizację wysokiej jakości szkoleń, zajęć dodatkowych i Staży dla 180U Grupa docelowa: Proj. skierowany jest do 180 U ze szkół: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu (dalej: ZSP) – 60U (8K/52M); Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie (dalej: ZSE) – 50 U (25K/25M) oraz Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie (dalej: ZSS) – 70U (10K/60M) oraz ich 16N (8K/8M) przedm. zawodowych: ZSE: 3N (2K/1M); ZSS: 9N (5K/4M) i ZSP: 4N (1K/3M). Gł. zadania: 1. Rozwój umiej. zawodowych N w zawodach 311307, 311930, 333107 2. Rozwój umiej. zawodowych U w zawodach 311307, 311930, 333107 3. Rozwój kompetencji kluczowych U 4. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zaw. w zawodach 311307, 311930, 333107 Wartość projektu 1 102 752,00 zł (w tym kwota dofinansowania: 1 047 614,40 zł; wkład własny: 55 137,60 zł Okres realizacji projektu: 01.01.2020 do 30.04.2022 Obszar realizacji projektu: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO AK „JĘDRUSIE” w Połańcu ,Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie (Woj. Świętokrzyskie, pow. Staszowski)

Materiały do pobrania

Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria” dotyczące zamówienia na świadczenie usług szkoleń zawodowych
rozmiar 709,99 KB
Załącznik 1
rozmiar 64,33 KB
Załącznik 2
rozmiar 542,6 KB
Załącznik 3
rozmiar 545,47 KB
Załącznik 4
rozmiar 629,04 KB
Załącznik 5
rozmiar 804,52 KB