info@octopusvr.eu

„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”

OCTOPUSVR Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi jest Partnerem projektu: „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”

Nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu chemia, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 646 270,40 zł
Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:
GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący