info@octopusvr.eu

„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”

OCTOPUSVR Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi jest Partnerem projektu: „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”

Nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest stworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych z biologii dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, dostosowanych dla uczniów /uczennic niepełnosprawnych (osób niewidzących i niedowidzących, słabosłyszących i niesłyszących) zwiększających wykorzystanie przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 736 660,90 zł
Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-08-31

Nazwa Beneficjenta:
GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący