info@octopusvr.eu

Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR VIII e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej

Tytuł projektu:
„Opracowanie wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego - OBSZAR VIII e-materiały dla branży ceramiczno-szklarskiej, chemicznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3039/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie w okresie od I.21 do III.23 r., 31 szt. wysokiej jakości e-materiałów do kształcenia zawodowego, dla Obszaru VIII; Branży: ceramiczno-szklarskiej; chemicznej, mające przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego oraz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwiania przechodzenia z etapu kształcenia do zatrudnienia oraz wzmacniania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym m.in. poprzez dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 809 530,00 PLN
w tym:

środków europejskich: 4 053 471,88 zł
środków dotacji celowej: 756 058,12 zł
Okres realizacji: od: 2021-01-01 do: 2023-03-31

Nazwa Beneficjenta:

OctopusVR Spółka z o.o. – Partner Wiodący
Englishsquare.pl Sp. z o. o. – Partner 1
LPE Spółka z o.o. – Partner 2